Up Bradford Trolleybuses - 1968 - 1969 Prev Next Slideshow

bradford 729 - thornbury.jpg - 729 (DKY 729) at the Thornbury terminus of the 7.

729 (DKY 729) at the Thornbury terminus of the 7.